Terms and Conditions

We are working on an English version. For now we only have a Dutch version available. We apologize for the inconvenience.
If you have questions about our Terms and Conditions please contact us at info@lampshapers.com

Print/ opslagversies

PDF link: Algemene Voorwaarden Lampshapers

PDF link: Notification of right of withdrawal Lampshapers

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van Lampshapers
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van Lampshapers bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 15 – Overmacht
Artikel 16 – Voorbehoud van eigendom en recht van intellectueel eigendom
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door Lampshapers worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Lampshapers;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst overweegt en/of aangaat met Lampshapers;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of Lampshapers in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Lampshapers: de gebruiker van deze algemene voorwaarden die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Lampshapers en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Formulier voor herroeping: het formulier voor herroeping dat opgesteld is volgens het Europese modelformulier voor herroeping. Het formulier voor herroeping is te vinden via de pdf link bovenaan deze pagina. Dit formulier hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de klant ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en Lampshapers gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van Lampshapers

Lampshapers
Zaagmolenkade 221
3035KD Rotterdam
E-mailadres: info@lampshapers.com
Bankrekeningnummer: NL34KNAB0256602220
KvK-nummer: Rotterdam 70531870
Btw-nummer: op verzoek op te vragen

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lampshapers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Lampshapers en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Lampshapers voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Lampshapers zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Gegevens betreffende gewichten, afmetingen en kleuren gelden slechts bij benadering en binden Lampshapers niet. Ook kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lampshapers niet.
 3. Lampshapers tracht het aanbod met behulp van afbeeldingen in ieder geval waarheidsgetrouw en zo realistisch mogelijk weer te geven. Toch kan het product en/of dienst op details afwijken van de op de website getoonde foto’s (bijvoorbeeld door andere beeldinstellingen, andere belichting en kleine optimalisaties aan de vormgeving van het bestelde product die nog niet zijn doorgevoerd in de afbeeldingen). Lampshapers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen tussen de afbeeldingen en de werkelijkheid.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Lampshapers heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. Echter voor een gesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur of bevestiging van de bestelling vermeldde datum.
 3. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lampshapers onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lampshapers is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lampshapers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Lampshapers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Lampshapers is gerechtigd om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Lampshapers brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte en vergoedt indien van toepassing alle eventuele betalingen van de klant, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de betreffende bestelling of opdracht tot stand is gekomen.
 6. Lampshapers zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van Lampshapers waar de klant met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e) indien de klant een herroepingsrecht heeft, het formulier voor herroeping.

 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lampshapers mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a) als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Lampshapers mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

Bij diensten:

 1. De klant kan een dienstenovereenkomst gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Lampshapers mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Lampshapers.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Lampshapers. Dit hoeft niet als Lampshapers heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Lampshapers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten alsmede het risico van het terugzenden van het product. Als Lampshapers niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als Lampshapers aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de klant Lampshapers een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Lampshapers is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van Lampshapers bij herroeping

 1. Als Lampshapers de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Lampshapers vergoedt alle betalingen van de klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Lampshapers in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Lampshapers aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.
 3. Lampshapers gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Lampshapers de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

Lampshapers kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Lampshapers dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Lampshapers geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten en/of diensten door Lampshapers worden aangeboden aan de klant die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
b) de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Lampshapers de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Gloei-, kooldraad- en halogeenlampen die door hun kwetsbaarheid, dat afhankelijk is van vele factoren, hun mogelijke levensduur niet kunnen garanderen.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Lampshapers producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lampshapers geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Lampshapers garandeert dat de prijs zoals deze vermeld is op de website bij het artikel op de dag van de bestelling of de gesloten koopovereenkomst en zoals deze vermeld is op de factuur of de bevestiging van de bestelling niet zal worden verhoogd.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Lampshapers dit bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de prijsinformatie binden Lampshapers niet. Lampshapers aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor foutieve prijsinformatie veroorzaakt door de server, door hackers of computervirussen en dergelijke.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw.

Artikel 12 Levering en uitvoering

 1. Lampshapers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Lampshapers kenbaar heeft gemaakt.
 3. Om zo goed mogelijk aan de wensen van de klant te kunnen voldoen, wordt elke lamp na bestelling in opdracht van Lampshapers afzonderlijk vervaardigd door de fabrikant van Lampshapers. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Lampshapers geaccepteerde bestellingen binnen 14 dagen proberen te leveren doch uiterlijk binnen 30 dagen in Nederland, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Lampshapers het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Voor verzendingen naar bestemmingen buiten Nederland is Lampshapers verplicht de bestelling uiterlijk binnen 30 dagen te verzenden. De klant zal in dit geval voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling een indicatie van de levertijd gegeven worden.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Lampshapers tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Lampshapers bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lampshapers te melden.
 4. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lampshapers is gewezen op de te late betaling en Lampshapers de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lampshapers gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lampshapers kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Lampshapers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of Indien overeengekomen staat Lampshapers er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Lampshapers schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot reclameren deels of geheel vervallen, afhankelijk van de schade, welke in mindering wordt gebracht op het bedrag dat Lampshapers overeenkomstig artikel 9.2 aan de klant terugbetaalt na terugzending.
 3. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door Lampshapers kosteloos hersteld. Deze garantie geldt voor een termijn tot 1 jaar na aankoop. Onder normaal gebruik wordt het volgende verstaan:

a) gebruik van de lampen van Lampshapers op droge plekken bij omgevingstemperaturen tussen de 5 en 35 graden. Dit ten eerste omdat de lampen geleverd worden met 2-aderig snoer, welk alleen geschikt is op droge plekken en dus niet voor in badkamers, gebruik buitenshuis en andere vochtige omgevingen. Ten tweede zijn deze omstandigheden vereist voor het materiaal van de lampen;
b) het zorgvuldig opvolgen van de meegeleverde gebruiksinstructies in de gebruiksaanwijzing voor wat betreft het in elkaar zetten van de lamp en het ophangen en aansluiten van de lamp. Bij hulp of vragen staat Lampshapers klaar om de klant te ondersteunen;
c) zorgvuldige behandeling van alle lamponderdelen (in de meegeleverde gebruiksinstructies staat voor het betreffende model vermeld waar en hoe de onderdelen vastgehouden dienen te worden, zodat de kwetsbare gebieden geen schade kunnen ondervinden);
d) onderhoud door middel van een plumeau, busje perslucht en/of stofzuiger waarbij de lamp vastgehouden wordt. Kunststof lampen kunnen door een vochtige doek afgenomen worden. De houten lampen alleen indien nodig afnemen met een zeer goed uitgewrongen doek.

 1. Bij defecten of ontstane schade kan geen aanspraak op de garantie gemaakt worden indien:

a) er sprake is of is geweest van onjuist of anders dan normaal gebruik, zie vorige lid;
b) er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden;
c) de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
d) er sprake is van weersinvloeden met van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke;
e) een lichtbron gebruikt is met een hoger wattage dan voorgeschreven of in geval van kortsluiting.

 1. Lampshapers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor;

a) schade als gevolg van onjuist functioneren van middelen die gebruikt worden voor de lampen: fittingen, snoer, kroonsteentjes, spaarlamp of LED-lamp;
b) lichamelijk letsel als gevolg van het gebruik van middelen die gebruikt worden voor de lampen: fittingen, snoer, kroonsteentjes, spaarlamp of LED-lamp;
c) gevolgschade resulterend uit problemen met elektra die door een ander bedrijf is geleverd.

 1. Indien klachten van de klant door Lampshapers gegrond worden bevonden, zal Lampshapers naar haar keuze of de geleverde zaken die schade hebben ondervonden kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lampshapers is beperkt tot de dekking die de aansprakelijkheidsverzekering van Lampshapers biedt.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Lampshapers is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lampshapers alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. Lampshapers behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lampshapers gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien Lampshapers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16 – Voorbehoud van eigendom en recht van intellectueel eigendom

 1. Lampshapers heeft en behoudt alle rechten van intellectuele eigendom die op de ontwerpen rusten of gevestigd kunnen worden.
 2. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Lampshapers gebruik te maken van de in het vorige lid genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.
 3. Indien de klant een bedrijf is blijven de door Lampshapers volgens de overeenkomst geleverde producten eigendom van Lampshapers tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met Lampshapers gesloten overeenkomst volledig is nagekomen.
 4. Ingeval Lampshapers een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Lampshapers vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Lampshapers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lampshapers .
 3. Bij Lampshapers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lampshapers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De klant dient Lampshapers in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Lampshapers en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lampshapers en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lampshapers is gevestigd kennis.